افشاریان

92
آقامحمدباقر بهبهانی، مشهور به «وحید بهبهانی » و مقلب به «آقا»، فقیه ، اصولی و مؤلف امامی سده دوازدهم

هبهانی ، آقامحمدباقر ، مشهور به «وحید بهبهانی » و مقلب به «آقا»، فقیه ، اصولی و مؤلف امامی قرن دوازدهم . در اصفهان میان سالهای 1116، 1117 یا 1118 متولد شد. مادّه تاریخی که دربارة تولدش گفته شده سال 1118 را اثبات می کند (علیاری ، ج 6، ص 572)، لیکن نوادة او در مرآت الاحوال (ج 1، ص 147) سال 1117 را ثبت کرده است . پدرش ، مولی ' محمد اکمل اصفهانی ، از شاگردان علامة مجلسی بوده (قمی ، 1357ـ 1358، ج 2، ص 97) و از حال و مقام وی چندان اطلاعی در دست نیست جز اینکه وحید بهبهانی در اجازة خود به بحرالعلوم ، او را با عناوین «الاعلم الافضل الاکمل استاد الاساتید الفضلاء...» ستوده است (نوری ، ج 3، ص 384؛ زنوزی ، گ 69ـ70). مادر وحید بهبهانی ، دختر آقانورالدین بن ملاّ صالح مازندرانی بوده است و چون همسر ملاّ صالح مازندرانی ، آمنه بیگم ، دختر ملاّ محمدتقی مجلسی و خواهر ملاّ محمّدباقر مجلسی بوده ، وحید در نوشته های خود از مجلسی اول و ملاّ صالح با عنوان جدّ و از مجلسی دوم با عنوان دایی (خان ) یاد می کند (محمدباقر بهبهانی ، 1404، ص 64؛ همو، 1416، ص 28، 196؛ قمی ، 1327 ش ، ج 2، ص 408). اگرچه برخی نسبِ وحید را به شیخ مفید (متوفی 413) رسانده اند (امین ، ج 3، ص 136)، بر پایة مطلبی که از سردار کابلی نقل شده ، این انتساب ساختگی است (سمیعی ، ص 66ـ73) و در آثار وحید و فرزندان او نیز هیچ اشاره ای به آن دیده نمی شود.

آل کثير، عشیرۀ مهم عرب شیعی مذهب خوزستان، در منطقۀ میاناب دز و کرخه و روستاهای شوش و دزفول، که به 2 تیرۀ بزرگ بیت کریم و بیت سعد تقسیم می‌شود

آلِ کَثیر، عشیرۀ مهم عرب شیعی مذهب خوزستان، در منطقۀ میاناب دز و کرخه و روستاهای شوش و دزفول، که به 2 تیرۀ بزرگ بیت کریم و بیت سعد تقسیم می‌شود. اگرچه نام این عشیره به شکلهای گوناگونِ آل کثیر، الکثیر و کثیر ضبط شده است، اما روایات بازگو شده در این نکته همداستانند که واژۀ «کثیر» به معنای «بسیار» همچون صفتی برای بیان کثرت افراد این عشیره به کار رفته است. 

آل کثیر در زمان صفویه به خوزستان پای نهادند. علت کوچ آنان به روشنی معلوم نیست، با اینکه گفته‌اند همۀ عشایر خوزستان ریشه‌ای در عراق دارند، اما برای آل کثیر بنیادی در عراق شناخته نشده است (عزاوی، عشائر العراق، 4/190). در میان قبایل عرب 3 قبیله می‌توان یافت که با آل کثیر همنامند: نخست قبیلۀ کثیر حضرموت، به‌ویژه یکی از بطنهای آن به نام بنی‌کثیر (کحاله، 3/978)، دو دیگر قبیلۀ فضول جنوب نجد که به 2 تیرۀ فضل و کثیر تقسیم می‌شود و نسب آن بر پایۀ یک روایت مبهم به بنی‌لام باز می‌گردد (لاریمرII(A)/510  ).

افشاریه، سلسله‌ای‌ كه‌ از 1148 تا 1210 ق پای‌ برجا بود و بر پهنۀ وسیعى‌ از عراق‌ و قفقاز تا شبه‌ قارۀ هند فرمان‌ مى‌راند

اَفْشاریه‌، سلسله‌ای‌ كه‌ از 1148 تا 1210ق‌/1735 تا 1795م‌ پای‌ برجا بود و بر پهنۀ وسیعى‌ از عراق‌ و قفقاز تا شبه‌ قارۀ هند فرمان‌ مى‌راند. بنیان‌گذار این‌ سلسله‌ نادرشاه‌ افشار (حك 1148-1160ق‌) از ایل‌ افشار (ه م‌) شاخۀ قرقلو بود كه‌ شاه‌ اسماعیل‌ صفوی‌ (ه م‌) آنها را برای‌ جلوگیری‌ از تهاجم‌ تركمنها و ازبكها از آذربایجان‌ به‌ كوبكان‌ در ناحیۀ ابیورد واقع‌ در شمال‌ شرقى‌ خراسان‌ كوچ‌ داده‌ بود (استرابادی‌، جهانگشا...، 26-27؛ محمدكاظم‌، 1/4- 5). 

کلات نادری، مسجد کبود گنبد، نمای صحن داخلی


مسجد كبود گنبد: مسجد كبود گنبد مسجدی‌بسیار زیبا است‌كه ‌ظاهرا در عهد سلجوقیان ‌احداث ‌شده‌ و نادر شاه‌ افشار آن‌را مرمت‌ نموده‌ و اتاق‌ها و ایوان‌هایی‌ بر آن ‌افزوده‌ است‌. گنبد آسمانی ‌  رنگ‌ این‌مسجد دارای‌دو پوشش ‌است ‌و بر كاشی‌های ‌باقیمانده ‌بر آن ‌نام‌ علی‌(ع‌) تكرار شده ‌است‌. حاشیه‌هایی‌ پهن ‌از كاشی ‌فیروزه‌ای ‌نیز در زیر قوس‌گنبد وجود دارد كه‌سوره‌هایی ‌از قرآن ‌به ‌گونه‌ای ‌زیبا و جالب ‌توجه‌ بر آن ‌نگاشته‌ شده‌ است‌.

کلات نادری، مسجد کبود گنبد، نمای عمومی


مسجد كبود گنبد: مسجد كبود گنبد مسجدی‌بسیار زیبا است‌كه ‌ظاهرا در عهد سلجوقیان ‌احداث ‌شده‌ و نادر شاه‌ افشار آن‌را مرمت‌ نموده‌ و اتاق‌ها و ایوان‌هایی‌ بر آن ‌افزوده‌ است‌. گنبد آسمانی ‌  رنگ‌ این‌مسجد دارای‌دو پوشش ‌است ‌و بر كاشی‌های ‌باقیمانده ‌بر آن ‌نام‌ علی‌(ع‌) تكرار شده ‌است‌. حاشیه‌هایی‌ پهن ‌از كاشی ‌فیروزه‌ای ‌نیز در زیر قوس‌گنبد وجود دارد كه‌سوره‌هایی ‌از قرآن ‌به ‌گونه‌ای ‌زیبا و جالب ‌توجه‌ بر آن ‌نگاشته‌ شده‌ است‌.

کلات نادری، مسجد کبود گنبد، نمای عمومی


مسجد كبود گنبد: مسجد كبود گنبد مسجدی‌بسیار زیبا است‌كه ‌ظاهرا در عهد سلجوقیان ‌احداث ‌شده‌ و نادر شاه‌ افشار آن‌را مرمت‌ نموده‌ و اتاق‌ها و ایوان‌هایی‌ بر آن ‌افزوده‌ است‌. گنبد آسمانی ‌  رنگ‌ این‌مسجد دارای‌دو پوشش ‌است ‌و بر كاشی‌های ‌باقیمانده ‌بر آن ‌نام‌ علی‌(ع‌) تكرار شده ‌است‌. حاشیه‌هایی‌ پهن ‌از كاشی ‌فیروزه‌ای ‌نیز در زیر قوس‌گنبد وجود دارد كه‌سوره‌هایی ‌از قرآن ‌به ‌گونه‌ای ‌زیبا و جالب ‌توجه‌ بر آن ‌نگاشته‌ شده‌ است‌.

کلات نادری، مسجد کبود گنبد، نمای عمومی


مسجد كبود گنبد: مسجد كبود گنبد مسجدی‌بسیار زیبا است‌كه ‌ظاهرا در عهد سلجوقیان ‌احداث ‌شده‌ و نادر شاه‌ افشار آن‌را مرمت‌ نموده‌ و اتاق‌ها و ایوان‌هایی‌ بر آن ‌افزوده‌ است‌. گنبد آسمانی ‌  رنگ‌ این‌مسجد دارای‌دو پوشش ‌است ‌و بر كاشی‌های ‌باقیمانده ‌بر آن ‌نام‌ علی‌(ع‌) تكرار شده ‌است‌. حاشیه‌هایی‌ پهن ‌از كاشی ‌فیروزه‌ای ‌نیز در زیر قوس‌گنبد وجود دارد كه‌سوره‌هایی ‌از قرآن ‌به ‌گونه‌ای ‌زیبا و جالب ‌توجه‌ بر آن ‌نگاشته‌ شده‌ است‌.

کلات نادری، از گیاهان خودرو در منطقه


کلات شهرستانی است در شمال شرقی استان خراسان رضوی. مرکز این شهرستان، شهر کبود گنبد است. کلات به نام نادر شاه رقم خورده است. شهری که در میان کوه‌های هزارمسجد قرار گرفته است و از مشهد تا آن، ۱۴۵ کیلومتر جاده کوهستانی است. این شهر، از شمال به وسیله تپه ماهورهای نسبتاً پست به طول ۱۸۰ کیلومتر با کشور ترکمنستان همجوار است. ازجنوب به کوه هزارمسجد و شهرستان مشهد، از شرق به شهرستان سرخس و از سمت غرب به شهرستان درگز محدود می‌شود. کلات در لغت به معنی «آبادی و زیستگاه بر فراز کوه» است و همان‌گونه که از نامش پیداست، این منطقه هویتش را از نادر می‌گیرد و فراز و فرودهای تاریخی‌اش را با نادر تجربه کرده است.

کلات نادری، از گیاهان خودرو در منطقه


کلات شهرستانی است در شمال شرقی استان خراسان رضوی. مرکز این شهرستان، شهر کبود گنبد است. کلات به نام نادر شاه رقم خورده است. شهری که در میان کوه‌های هزارمسجد قرار گرفته است و از مشهد تا آن، ۱۴۵ کیلومتر جاده کوهستانی است. این شهر، از شمال به وسیله تپه ماهورهای نسبتاً پست به طول ۱۸۰ کیلومتر با کشور ترکمنستان همجوار است. ازجنوب به کوه هزارمسجد و شهرستان مشهد، از شرق به شهرستان سرخس و از سمت غرب به شهرستان درگز محدود می‌شود. کلات در لغت به معنی «آبادی و زیستگاه بر فراز کوه» است و همان‌گونه که از نامش پیداست، این منطقه هویتش را از نادر می‌گیرد و فراز و فرودهای تاریخی‌اش را با نادر تجربه کرده است.

کلات نادری، نمای بخشی از صحن داخلی کاخ خورشید


قصر خورشید یكی‌از زیباترین‌آثار باستانی‌موجود در كلات‌نادری‌می‌باشد كه‌در وسط كبود گنبد و در میدانگاهی‌وسیع‌واقع‌شده‌است‌. این‌كاخ‌باشكوه‌مشتمل‌بر سه‌طبقه‌می‌باشد و طبقات‌آن‌از سنگ‌های‌بزرگ‌مرمر سیاه‌یكپارچه‌ساخته‌شده‌است‌كه‌سنگ‌نگاره‌های‌كار شده‌در آن‌به‌زیبایی‌و جمال‌این‌كاخ‌افزوده‌است‌. طبقه‌بالای‌قصر از بهم‌پیوستن‌66 استوانه‌سنگی‌فراهم‌آمده‌و از لحاظ هنر معماری‌در زمره‌بهترین‌نمونه‌های‌معماری‌ایران‌به‌شمار می‌رود.

همزمانی محتوا